April 21, 2018

ที่มาโครงการ

ที่มาโครงการ

เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จึงมีเจตนารมณ์ผลักดันให้กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา เกี่ยวกับการอนุญาต การทำธุรกรรมต่าง ๆ กับภาครัฐมีความสะดวกยิ่งขึ้น ต่อมา ปี พ.ศ. 2560 คำสั่ง คสช. ที่ 21/2560 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อที่ 17 มีเจตนารมณ์ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ เพื่อให้การทำธุรกรรมกับภาครัฐ ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น โดยมีเป้าประสงค์หลักอย่างหนึ่ง คือ

การยกเลิกการขอสำเนาเอกสารจากประชาชน

ในการทำธุรกรรมหรือการติดต่อราชการ

ซึ่งเป้าหมายภายในปี 2561 จะเป็นการประกาศนโยบายเพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างรวดเร็ว และเกิดการปรับปรุงการบริการประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตามคำสั่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ 325/2561 ได้ให้แนวทางขับเคลื่อนประเทศด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการบูรณาการการทำงานและการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันอันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่ดีในการตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสในการบริการราชการที่รวดเร็ว อำนวยความสะดวก และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น จึงเร่งดำเนินโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารให้ประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งมอบนโยบายเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ดำเนินการได้ทันที คือ การจัดเก็บตำแหน่งที่อยู่ของทุกสถานที่ราชการในประเทศไทยให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลด้วยวิธีการปักหมุดพิกัดตำแหน่งจุดให้บริการของภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อนำพิกัดที่ถูกต้องแม่นยำนี้ไปพัฒนาสู่การแจ้งสถานะความพร้อมการยกเลิกขอสำเนาเอกสารใน

“โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร ฯ”

ซึ่งระยะแรกจะเริ่มจากให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านก่อน และเอกสารอื่นๆ หลังจากนั้น และจะมีการพัฒนาต่อยอดไปยังสำเนาเอกสารอื่น ๆ

“ โครงการการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ"

CITIZENinfo

ระยะแรกประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับบริการภาครัฐผ่าน Mobile Application ได้โดยสามารถค้นหาบริการ จุดให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ขั้นตอน วิธีการเอกสารประกอบการขอรับบริการ พร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทางเพื่อเดินทางไปรับบริการ เพื่อช่วยให้ประชาชนเกิดความสะดวกสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ตนจะรับบริการจากที่ใดก็ได้ นอกจากนี้แล้วระบบสามารถแสดงว่ายังมีกระบวนงานใดที่ยังร้องขอสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านได้ และในระยะถัดไปประชาชนสามารถให้คะแนนความพึงพอใจต่อการรับบริการของจุดบริการนั้นๆ ได้เพื่อให้ภาครัฐสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุง วางแผนพัฒนาบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้

โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร ฯ และโครงการ CITIZENinfo

ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมคือ

 

1. โครงการปักหมุด

    การปักหมุด ณ จุดบริการภาครัฐ เป็นกิจกรรมเริ่มแรกเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจบริการภาครัฐ จุดประสงค์ของการปักหมุดนี้ เพื่อให้ได้พิกัดหมุดที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยมีหน่วยงานที่มีจุดบริการประชาชนทั่วประเทศร่วมกันปักหมุด

2. โครงการ ยกเลิกสำเนาฯ

    โครงการยกเลิกการร้องขอสำเนาจากประชาชน จุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถรับบริการจากภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง โดยจะเปลี่ยนมุมมองการรับบริการจากเดิมที่ประชาชนจะต้องจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ มาขอรับบริการ ซึ่งจริง ๆ แล้วข้อมูลที่ประชาชนต้องเตรียมมาก็อยู่ในฐานข้อมูล, แฟ้มเอกสารของแต่ละหน่วยงานภาครัฐอยู่แล้ว จะเกิดรูปแบบการให้บริการแบบใหม่คือ ให้หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงและทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเอง นอกจากจะลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องการจัดเตรียมเอกสารในรูปแบบกระดาษแล้ว ข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันจะมีความถูกต้อง และข้อมูลเป็นปัจจุบันอีกด้วย
    โดยในระยะแรกจะเริ่มที่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน และจะขยายไปยังสำเนาเอกสารอื่น ๆ ในระยะถัดไป

3. โครงการ การประเมินความพึงพอใจบริการภาครัฐ (CITIZENinfo)

    โครงการ การประเมินความพึงพอใจบริการภาครัฐ (CITIZENinfo) จุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการจากภาครัฐได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในระยะแรกสามารถค้นหาบริการ จุดให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ขั้นตอน วิธีการเอกสารประกอบการขอรับบริการ พร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทางเพื่อเดินทางไปรับบริการผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้แล้วระบบยังสามารถแสดงว่า บริการที่ประชาชนไปรับบริการ ยังมีกระบวนงานใดที่ยกเลิกการร้องขอสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน และในระยะถัดไปประชาชนสามารถให้คะแนนความพึงพอใจต่อการรับบริการของจุดบริการนั้นๆ ได้เพื่อให้ภาครัฐสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุง วางแผนพัฒนาบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

เพื่อให้ทุกภาคส่วนราชการ
ได้รับทราบที่มา ความสำคัญ และวิธีการใช้งาน

ศึกษาวิธีการปักหมุด
ได้จาก วีดีโอแนะนำการปักหมุด

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งาน
ได้จาก เว็ปไซต์นี้

เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการภาครัฐที่เบ็ดเสร็จและครบวงจรได้ตรงตามความต้องการของประชาชน