April 21, 2018

ที่มาโครงการ

ที่มาโครงการ

เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จึงมีเจตนารมณ์ผลักดันให้กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา เกี่ยวกับการอนุญาต การทำธุรกรรมต่าง ๆ กับภาครัฐมีความสะดวกยิ่งขึ้น ต่อมา ปี พ.ศ. 2560 คำสั่ง คสช. ที่ 21/2560 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อที่ 17 มีเจตนารมณ์ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ เพื่อให้การทำธุรกรรมกับภาครัฐ ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น โดยมีเป้าประสงค์หลักอย่างหนึ่ง คือ

การยกเลิกการขอสำเนาเอกสารจากประชาชน

ในการทำธุรกรรมหรือการติดต่อราชการ

ซึ่งเป้าหมายภายในปี 2561 จะเป็นการประกาศนโยบายเพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างรวดเร็ว และเกิดการปรับปรุงการบริการประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการยกเลิกสำเนาเอกสาร สำหรับเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตามคำสั่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ 325/2561 ได้ให้แนวทางขับเคลื่อนประเทศด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการบูรณาการการทำงานและการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันอันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่ดีในการตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสในการบริการราชการที่รวดเร็ว อำนวยความสะดวก และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น จึงเร่งดำเนินโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารให้ประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งมอบนโยบายเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ดำเนินการได้ทันที คือ การจัดเก็บตำแหน่งที่อยู่ของทุกสถานที่ราชการในประเทศไทยให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลด้วยวิธีการปักหมุดพิกัดตำแหน่งจุดให้บริการของภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อนำพิกัดที่ถูกต้องแม่นยำนี้ไปพัฒนาสู่การแจ้งสถานะความพร้อมการยกเลิกขอสำเนาเอกสารใน

“โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร”

เซึ่งระยะแรกจะเริ่มจากให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านก่อน และเอกสารอื่นๆ หลังจากนั้น และจะมีการพัฒนาต่อยอดระบบให้รองรับ

“ โครงการการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ"

citizen feedback

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนางานบริการของภาครัฐ สามารถให้คะแนน คำแนะนำหรือความเห็นต่องานบริการของภาครัฐ เพื่อให้ภาครัฐนำข้อมูลวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการที่ดียิ่งขึ้นไป

ทั้งนี้

โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร และโครงการ Citizen Feedback

ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมคือ

การปักหมุดพิกัดตำแหน่งหน่วยงานจุดบริการภาครัฐ เพื่อเก็บพิกัดข้อมูลสถานที่จุดบริการภาครัฐทั่วประเทศผ่าน Mobile Application โดยข้อมูลพิกัดนี้จะเป็นข้อมูลตั้งต้นนำมาต่อยอดกับโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร และ โครงการCitizen Feedback

โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐ โดยในระยะแรกจะเริ่มจากกระบวนงานบริการที่เกี่ยวข้องกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน โดยพัฒนาต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ 1 สามารถทราบ ตำแหน่งจุดให้บริการ สามารถแสดงสถานะความพร้อมการยกเลิกสำเนาเอกสาร และจะขยายผลไปยังสำเนาเอกสารอื่น ๆ ต่อไป

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมที่ 2 เพื่อให้ได้รับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนจากการรับบริการของรัฐ ประชาชนสามารถให้คะแนน แนะนำหรือให้ความเห็นต่องานบริการของภาครัฐ เพื่อนำไปใช้วางแผนปรับปรุงงานบริการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

เพื่อให้ทุกภาคส่วนราชการ
ได้รับทราบที่มา ความสำคัญ และวิธีการใช้งาน

ศึกษาวิธีการปักหมุด
ได้จาก วีดีโอแนะนำการปักหมุด

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งาน
ได้จาก เว็ปไซต์นี้

เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการภาครัฐที่เบ็ดเสร็จและครบวงจรได้ตรงตามความต้องการของประชาชน