สรุปผลการตอบแบบสำรวจความพร้อม

Download สรุปผลการตอบแบบสำรวจความพร้อมการยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของงานบริการภาครัฐ พร้อมทั้งเอกสารแนะนำแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกเลิกสำเนาฯ จากการที่หน่วยงานท่านตอบแบบสำรวจระบบงานบริการภาครัฐตามลิงค์https://citizensurvey.info.go.th/  สพร. ได้ทำการสรุปผลการตอบแบบสำรวจความพร้อมการยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ซึ่ง สพร. สรุปข้อมูลผลการตอบแบบสำรวจฯ ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561 โดยมีหน่วยงานตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 22,600 หน่วยงาน ซึ่งท่านสามารถ Download เพื่อตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานท่านตามชื่อไฟล์ด้านล่าง สรุปผลแบบสำรวจลดสำเนา #30062561  หากท่านไม่พบข้อมูลสรุปผลการตอบแบบสำรวจความพร้อมของหน่วยงานท่านขอให้พิจารณาดังนี้ ตรวจสอบว่าหน่วยงานท่านได้ทำการตอบแบบสำรวจแล้วหรือไม่ ที่ช่องทางhttps://citizen.info.go.th/orglist/ ตรวจสอบว่าหน่วยงานท่านทำแบบสอบถามมาหลังจากวันที่ 30 สิงหาคม 2561 หรือไม่ หากใช่ขอความร่วมมือท่านโปรดเข้ามาตรวจสอบใหม่อีกครั้งในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 ทั้งนี้สพร. จะมีการปรับปรุงข้อมูลผลสรุปผลการตอบสำรวจฯ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 และจะประกาศให้ท่านทราบที่ช่องทางนี้อีกครั้ง เอกสารแนะนำแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกเลิกสำเนาฯ สพร. ได้จัดทำเอกสารแนะนำแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน โดยแนวทางที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ ครอบคลุมเฉพาะการที่ประชาชนไปใช้บริการด้วยตัวเอง ณ จุดบริการของหน่วยงานเท่านั้น Read more about สรุปผลการตอบแบบสำรวจความพร้อม[…]

14. กรณีที่หน่วยงานมีหลายตัวอาคาร จะต้องปักหมุดอย่างไร

กรณีที่มีหลายอาคาร ให้ทำการปักหมุดที่ตัวอาคารหลักของหน่วยงานท่าน โดยเลือกตำแหน่งปักหมุดจุดเดียว เช่น ที่บริเวณประตูทางเข้าหลักของตัวอาคาร, กึ่งกลางตัวอาคาร, จุดประชาสัมพันธ์ หรือจุดให้บริการของสำนักงาน เป็นต้น

13. กรณีที่หน่วยงานของท่านอยู่ในตัวอาคารเดียวกันกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรณีศาลากลาง /ศูนย์ราชการ ที่ตึกเดียวกันมีหลายหน่วยงาน จะต้องปักหมุดอย่างไร

แต่ละหน่วยงานที่อยู่ในอาคารนั้นต้องปักหมุดทั้งหมด เพื่อแต่ละหน่วยงานจะได้มีข้อมูลบนระบบให้ประชาชนสามารถค้นหาได้จากระบบแผนที่ หากไม่ทำการปักระบบจะไม่ทราบ และทำให้ไม่สามารถค้นหาหน่วยงานท่านพบ โดยขั้นตอนการปักหมุดท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มือการปักหมุดที่ https://citizen.info.go.th/manual/

4. ถ้าไม่มีจุดให้บริการประชาชน จะต้องแบบสำรวจความพร้อมหรือไม่

ต้องตอบแบบสำรวจความพร้อม แต่ให้ตอบในข้อจุดบริการเป็น เลขศูนย์ (0) จุดบริการ รวมทั้งตอบแบบสอบถามข้ออื่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานท่านเอง

3. หากหน่วยงานมีกระบวนงานตามคู่มือประชาชน (info.go.th) จำนวนมากจะต้องกรอกอย่างไร

ระบบได้อำนวยความสะดวกท่านโดยแบ่งการกรอกกระบวนงานเป็นหน้าๆ ทางผู้ตอบแบบสำรวจสามารถเลือกได้จาก ช่องด้านบน “เลือกทั้งหมด” ก็สามารถเลือกได้ทั้งหน้านั้น

2. กระบวนงานคืออะไร หน้าตาเป็นอย่างไร

เป็นกระบวนงาน ตามนิยามใน พรบ.อำนวยความสะดวก ในระบบ info.go.th เช่น การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย หรือ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ เป็นต้น

1. คำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในแบบสำรวจ

จุดบริการ หมายถึง จุดที่ประชาชนสามารถมารับบริการจากหน่วยงานของท่านได้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ เคาน์เตอร์, ช่องรับบริการ แต่ไม่นับรวมตู้ Kiosk Smart Card Reader คือ เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์

3. หากต้องการใช้งานระบบ Linkage Center จะต้องทำอย่างไรติดต่อใคร

ท่านสามารถติดต่อกับกรมการปกครองได้โดยตรง โดยรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.bora.dopa.go.th

1. Government Data Exchange Center (GDX) และ Linkage Center ต่างกันอย่างไร

1.1 GDXเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชนเมื่อใช้บริการ ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐไม่ต้องเรียกสำเนาเอกสารจากผู้รับบริการอีกต่อไป ในระยะแรกจะเริ่มนำร่องกับบริการภาครัฐ ที่มีการเรียกขอสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านก่อน ภายใต้ “โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร” และจะขยายผลไปสู่การ ยกเลิกเรียกขอเอกสารทะเบียน/ใบอนุญาตอื่นๆ ต่อไป โดย สพร.เป็นผู้ให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ขณะนี้มี 2 บริการคือ API platform และ Government Data Exchange Center โดยข้อมูลที่สามารถเเลกเปลี่ยนในปัจจุบันเป็นข้อมูลของจากกรมการปกครองเเละ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1.2 Linkage Center เป็นระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของทุกส่วนราชการกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เพื่อให้เป็นระบบเดียวกัน เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนและคุณสมบัติของผู้รับบริการแทนการเรียกสำเนา โดยกรมการปกครองเป็นผู้ให้บริการหน่วยงานภาครัฐ