5.ปัญหาหมุดซ้ำ และ หมุดผิดตำแหน่ง

5.1กรณีหมุดซ้ำสามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเข้าไปลบหมุดที่ซ้ำออกให้เหลือจำนวน1หมุดเท่านั้น โดยศึกษาคู่มือการแก้ไขที่ https://citizen.info.go.th/manual/https://citizen.info.go.th/manual/ 5.2กรณีหมุดผิดจะเกิดได้2กรณี คือ กรณีที่1 : ใส่ที่อยู่ครบถ้วนหรือไม่, ใส่รหัสไปรษณีย์ครบถ้วนหรือถูกต้องหรือไม่ หากไม่ครบถ้วน กรุณาแก้ไข กรณีที่2 : พิกัด Latitude & Longitude หรือจุดพิกัดที่ปักมาต้องตรงกับที่อยู่หรือไม่ หากไม่ตรงรบกวนแก้ไข เช่น พิกัดอยู่จังหวัดอุดรธานี แต่ที่อยู่เป็นกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 5.3กรณีหมุดต่างประเทศ ซึ่งปักหมุดถูกต้องแล้ว เช่น สำนักงานต่างประเทศ หรือ สถานเอกอัครราชฑูต เป็นต้น แต่สถานะยังผิดอยู่ กรุณาแจ้งมาที่ สพร. ทางเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขได้ที่ contact@dga.or.th

4. ขั้นตอนในการปักหมุด

4.1 ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น Longdo map ติดตั้งในมือถือหรือ Tablet 4.2 Login โดยใช้ username ที่ได้จาก https://citizen.info.go.th/confirmed_report/ และทำการปักหมุดโดยสามารถศึกษาวิธีการปักหมุดได้ที่

2.แจ้งขอรับ User และ ขอปรับปรุงข้อมูล

2.1 หน่วยงานสามารถตรวจสอบ Username ของท่าน ได้ที่ https://citizen.info.go.th/confirmed_report/ 2.2 หากหน่วยงานไม่มี User อยู่ในระบบ สามารถแจ้งขอเพิ่ม User ได้ โดยกรอกข้อมูลลง Template แล้วส่งมาที่ contact@dga.or.th 2.3 หากหน่วยงานต้องการ ลบ User ที่ไม่มีจุดให้บริการประชาชน สามารถแจ้งลบได้ โดยกรอกข้อมูลลง Template แล้วส่งมาที่ contact@dga.or.th 2.4 หากหน่วยงานต้องการแก้ไขชื่อ User สามารถแจ้งแก้ไขได้ โดยกรอกข้อมูลลง Template แล้วส่งมาที่ contact@dga.or.th * สามารถ ดาวน์โหลด Template ได้ที่ https://citizen.info.go.th/confirmed_report/

18. หากหน่วยงานมีเบอร์ติดต่อภายในต้องกรอกข้อมูลอย่างไร

หากท่านใช้ระบบปฏิบัติการ IOS สามารถกรอกเบอร์ติดต่อเบอร์ในลงในช่องเบอร์ติดต่อ หากท่านใช้ระบบปฏิบัติการ Android ท่านสามารถกรอกเบอร์ติดต่อเพิ่มเติมในช่องเบอร์โทร เช่น 026126262 #1234

1. ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลของหน่วยงานที่สรุปไม่ถูกต้องจะต้องดำเนินการอย่างไร

หากท่านพบว่าข้อมูลของหน่วยงานท่านไม่ถูกต้องขอให้ท่านดำเนินการดังนี้ 4.1 ตรวจสอบข้อมูลที่ท่านตอบแบบสำรวจล่าสุดที่ช่องทาง https://citizensurvey.info.go.th/ โดยใช้ Username และ Password เดิมที่หน่วยงานท่านเคยได้รับ 4.2. ตรวจสอบข้อคำถามที่ท่านคิดว่าข้อมูลไม่ตรง และทำการแก้ไขให้ถูกต้องพร้อมทั้งบันทึก 4.3 ขอความร่วมมือท่านกลับเข้ามาเช็กข้อมูลอีกครั้งในการสรุปข้อมูลรอบถัดไป

3. ทำไมตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลการตรวจแบบสำรวจของหน่วยงานตนเอง

หากท่านไม่พบข้อมูลสรุปผลการตอบแบบสำรวจความพร้อมของหน่วยงานท่านขอให้พิจารณาดังนี้ 3.1 ตรวจสอบว่าหน่วยงานท่านได้ทำการตอบแบบสำรวจแล้วหรือไม่ ที่ช่องทาง https://citizen.info.go.th/orglist/ 3.2 ตรวจสอบว่าหน่วยงานท่านทำแบบสอบถามมาในช่วงระยะเวลาสรุปผลข้อมูลหรือไม่ หากไม่ใช่ขอให้ท่านโปรดเข้ามาตรวจสอบข้อมูลใหม่อีกครั้ง สพร.จะมีการปรับปรุงข้อมูลตามที่ช่องทางนี้ https://citizen.info.go.th/guideline/ อีกครั้ง 3.3 หากตรวจสอบแล้วพบว่าหน่วยงานทำแบบสำรวจมาในช่วงระยะเวลาที่สรุปข้อมูล แต่ไม่แสดงข้อมูลของหน่วยงานท่าน ของให้ท่านติดต่อมายัง DGA Contact Center เพื่อตรวจสอบข้อมูลต่อไป

2. สามารถตรวจสอบข้อมูลสรุปผลแบบสำรวจได้ที่ช่องทางไหน

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลสรุปผลผ่านช่องทาง https://citizen.info.go.th/guideline/ โดย สพร. จะมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเอกสารสรุปผลแบบสำรวจตามวันและเวลาที่ประกาศไว้

1. ที่มาของข้อมูลการสรุปผลแบบสำรวจฯ มาจากที่ใด

ข้อมูลดังกล่าว สพร. สรุปผลมาจากที่ท่านตอบแบบสำรวจที่ช่องทาง https://citizensurvey.info.go.th/ หรือจากที่หน่วยงานต้นสังกัดระดับกรมให้ข้อมูลกับทาง สพร. ไว้

1.แนวทางการยกเลิกสำเนาเอกสารฯ

สพร.ประกาศแนวทางการดำเนินเพื่อยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ลิงค์ https://citizen.info.go.th/guideline/ โดยจะประกาศเอกสาร 2 ชุด คือ 1.1 เอกสารแนวทางการดำเนินเพื่อยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน  เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นที่สนับสนุนให้หน่วยงานของท่านสามารถยกเลิกสำเนาเอกสารได้ ซึ่งหากท่านพิจารณาแล้วพบว่าเอกสารดังกล่าวยังไม่ครอบคลุม ถึงข้อจำกัดของท่านขอให้ท่านติดต่อกลับมายัง สพร. อีกครั้งเพื่อหาแนวทางร่วมกันต่อไป