18. หากหน่วยงานมีเบอร์ติดต่อภายในต้องกรอกข้อมูลอย่างไร

หากท่านใช้ระบบปฏิบัติการ IOS สามารถกรอกเบอร์ติดต่อเบอร์ในลงในช่องเบอร์ติดต่อ หากท่านใช้ระบบปฏิบัติการ Android ท่านสามารถกรอกเบอร์ติดต่อเพิ่มเติมในช่องเบอร์โทร เช่น 026126262 #1234

4. ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลของหน่วยงานที่สรุปไม่ถูกต้องจะต้องดำเนินการอย่างไร

หากท่านพบว่าข้อมูลของหน่วยงานท่านไม่ถูกต้องขอให้ท่านดำเนินการดังนี้ 4.1 ตรวจสอบข้อมูลที่ท่านตอบแบบสำรวจล่าสุดที่ช่องทาง https://citizensurvey.info.go.th/ โดยใช้ Username และ Password เดิมที่หน่วยงานท่านเคยได้รับ 4.2. ตรวจสอบข้อคำถามที่ท่านคิดว่าข้อมูลไม่ตรง และทำการแก้ไขให้ถูกต้องพร้อมทั้งบันทึก 4.3 ขอความร่วมมือท่านกลับเข้ามาเช็กข้อมูลอีกครั้งในการสรุปข้อมูลรอบถัดไป

3. ทำไมตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลการตรวจแบบสำรวจของหน่วยงานตนเอง

หากท่านไม่พบข้อมูลสรุปผลการตอบแบบสำรวจความพร้อมของหน่วยงานท่านขอให้พิจารณาดังนี้ 3.1 ตรวจสอบว่าหน่วยงานท่านได้ทำการตอบแบบสำรวจแล้วหรือไม่ ที่ช่องทาง https://citizen.info.go.th/orglist/ 3.2 ตรวจสอบว่าหน่วยงานท่านทำแบบสอบถามมาในช่วงระยะเวลาสรุปผลข้อมูลหรือไม่ หากไม่ใช่ขอให้ท่านโปรดเข้ามาตรวจสอบข้อมูลใหม่อีกครั้ง สพร.จะมีการปรับปรุงข้อมูลตามที่ช่องทางนี้ https://citizen.info.go.th/guideline/ อีกครั้ง 3.3 หากตรวจสอบแล้วพบว่าหน่วยงานทำแบบสำรวจมาในช่วงระยะเวลาที่สรุปข้อมูล แต่ไม่แสดงข้อมูลของหน่วยงานท่าน ของให้ท่านติดต่อมายัง DGA Contact Center เพื่อตรวจสอบข้อมูลต่อไป

2. สามารถตรวจสอบข้อมูลสรุปผลแบบสำรวจได้ที่ช่องทางไหน

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลสรุปผลผ่านช่องทาง https://citizen.info.go.th/guideline/ โดย สพร. จะมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเอกสารสรุปผลแบบสำรวจตามวันและเวลาที่ประกาศไว้

1. ที่มาของข้อมูลการสรุปผลแบบสำรวจฯ มาจากที่ใด

ข้อมูลดังกล่าว สพร. สรุปผลมาจากที่ท่านตอบแบบสำรวจที่ช่องทาง https://citizensurvey.info.go.th/ หรือจากที่หน่วยงานต้นสังกัดระดับกรมให้ข้อมูลกับทาง สพร. ไว้

4.แนวทางการยกเลิกสำเนาเอกสารฯ

สพร.ประกาศแนวทางการดำเนินเพื่อยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ลิงค์ https://citizen.info.go.th/guideline/ โดยจะประกาศเอกสาร 2 ชุด คือ 4.1 ข้อสรุปการตอบแบบสำรวจ ตามที่ท่านได้กรอกข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานต้นสังกัดของท่านได้ให้ข้อมูลกับทาง สพร. ซึ่งจะสรุปข้อมูลถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 4.2 เอกสารแนวทางการดำเนินเพื่อยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน  เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นที่สนับสนุนให้หน่วยงานของท่านสามารถยกเลิกสำเนาเอกสารได้ ซึ่งหากท่านพิจารณาแล้วพบว่าเอกสารดังกล่าวยังไม่ครอบคลุม ถึงข้อจำกัดของท่านขอให้ท่านติดต่อกลับมายัง สพร. อีกครั้งเพื่อหาแนวทางร่วมกันต่อไป

7. ระบบจะปิดลงทะเบียนรายชื่อหน่วยงานใหม่หรือไม่ และจะเปิดลงทะเบียนใหม่อีกครั้งเมื่อใด

7.1 สพร. จะปิดลงทะเบียนรายชื่อหน่วยงานใหม่ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. 7.2 สพร. จะเปิดลงทะเบียนรายชื่อหน่วยงานใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งรูปแบบการขอ User Name และ Password จะให้หน่วยงานแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม

6. เมื่อทำแบบสำรวจแล้วระบบไม่แสดงกระบวนงานของหน่วยงานตามฐานข้อมูลคู่มือประชาชน หรือแสดงกระบวนงานไม่ครบ

แบบสำรวจกระบวนงานจะสำรวจเฉพาะกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน โดยดึงมาจากข้อมูลบนระบบคู่มือประชาชน (info.go.th) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 หากหน่วยงานท่านเพิ่มเติมกระบวนงานมาหลังจากนี้ระบบจะไม่แสดง ขอให้ติดต่อที่ DGA Contact Center อีเมล contact@dga.or.th โทร 02-612-6060

3.การปรับปรุงข้อมูลพิกัดปักหมุด

สพร. จะประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ปักพิกัดหมุดผิด ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ให้หน่วยงานท่านดำเนินการแก้ไขพิกัดหมุดให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งทางสพร.จะมีคู่มือการแก้ไขพิกัดหมุดให้ท่านสามารถดาวน์โหลดได้

2.ขั้นตอนการเปิดรับรายชื่อหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

สพร. จะเปิดรับรายชื่อการลงทะเบียนรายชื่อหน่วยงานใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งหากหน่วยงานท่านประสงค์ขอ User Name และ Password ขอให้ท่านประสานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อรวบรวมรายชื่อส่งกลับมาที่ สพร. เพื่อดำเนินการต่อไป