7. ระบบจะปิดลงทะเบียนรายชื่อหน่วยงานใหม่หรือไม่ และจะเปิดลงทะเบียนใหม่อีกครั้งเมื่อใด

7.1 สพร. จะปิดลงทะเบียนรายชื่อหน่วยงานใหม่ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. 7.2 สพร. จะเปิดลงทะเบียนรายชื่อหน่วยงานใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งรูปแบบการขอ User Name และ Password จะให้หน่วยงานแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม

6. เมื่อทำแบบสำรวจแล้วระบบไม่แสดงกระบวนงานของหน่วยงานตามฐานข้อมูลคู่มือประชาชน หรือแสดงกระบวนงานไม่ครบ

แบบสำรวจกระบวนงานจะสำรวจเฉพาะกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน โดยดึงมาจากข้อมูลบนระบบคู่มือประชาชน (info.go.th) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 หากหน่วยงานท่านเพิ่มเติมกระบวนงานมาหลังจากนี้ระบบจะไม่แสดง ขอให้ติดต่อที่ DGA Contact Center อีเมล contact@dga.or.th โทร 02-612-6060

17. หน่วยงานต้องเริ่มปักหมุดเมื่อไร

ระยะที่ 1 ภายในเดือน พ.ค.2561 คือ หน่วยงานที่มีจุดบริการประชาชนโดยอิงจากฐานข้อมูลคู่มือประชาชน (info.go.th) ทั้งหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัด จำนวน 60,000 จุด (โดยประมาณ) ระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2561 คือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่มีข้อมูลอยู่บนฐานข้อมูลคู่มือประชาชน (info.go.th) ข้อมูล : กำหนดการณ์เบื้องต้นท่านนายกรัฐมนตรีปักหมุด 5 มิถุนายน 2561

8. ทำไมต้องทำแบบสำรวจฯ

เพื่อให้ทราบถึงสถานะความพร้อมของหน่วยงานที่มีจุดบริการประชาชนมุ่งเน้นในกระบวนงานบริการที่เกี่ยวข้องกับสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการยกเลิกสำเนาเอกสาร โดยรายละเอียดของแบบสอบถามจะแบบแบ่งเป็นทั้งหมด 2 ส่วนหลักๆ เป็นคำถามในภาพรวมของโครงการและคำถามเชิงรายกระบวนงานย่อย ให้ได้ซึ่งข้อมูลสะท้อนกับสถานะความเป็นจริงของแต่ละหน่วยงาน และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการผลักดันในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนสูงสุดต่อไป

6. เมื่อทำแบบสำรวจแล้วระบบไม่แสดงกระบวนงานของหน่วยงานตามฐานข้อมูลคู่มือประชาชน หรือแสดงกระบวนงานไม่ครบ

แบบสำรวจกระบวนงานจะสำรวจเฉพาะกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน โดยดึงมาจากข้อมูลบนระบบคู่มือประชาชน (info.go.th) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 หากหน่วยงานท่านเพิ่มเติมกระบวนงานมาหลังจากนี้ระบบจะไม่แสดง ขอให้ติดต่อที่ DGA Contact Center อีเมล contact@dga.or.th โทร 02-612-6060

16. คำแนะนำของการปักหมุด

ท่านจะปักหมุดได้ท่านจะต้องมี Username และ Password ของหน่วยงานท่านก่อน หลังจากนั้นให้ทำการปักหมุดที่ตัวอาคารหลักของสำนักงานท่าน โดยเลือกตำแหน่งปักหมุดจุดเดียว เช่น ที่บริเวณประตูทางเข้าหลักของตัวอาคาร, กึ่งกลางตัวอาคาร, จุดประชาสัมพันธ์ หรือจุดให้บริการของสำนักงาน เป็นต้น และใส่รูปถ่ายพิกัดสถานที่หน่วยงาน โดยท่านสามารถถ่ายรูปจุดให้บริการประชาชน, รูปป้ายของสำนักงาน หรือบริเวณทางเข้าหลักของอาคารจุดให้บริการหากมีจุดสังเกตหลัก ให้ถ่ายรูปจุดสังเกตลงไปด้วย ระบบสามารถใส่รูปถ่ายได้มากกว่า 1 รูป โดยท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มือการปักหมุดได้ที่ https://citizen.info.go.th/manual/

5. การตอบแบบสำรวจความพร้อม มีประโยชน์อย่างไร และไม่ตอบแบบสำรวจฯ ได้หรือไม่

วัตถุประสงค์ของการทำแบบสำรวจครั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงสถานะความพร้อมของหน่วยงานที่มีจุดบริการประชาชนมุ่งเน้นในกระบวนงานบริการที่เกี่ยวข้องกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการยกเลิกสำเนาเอกสารของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ หากไม่ตอบแบบสอบถาม พสร. จะไม่มีข้อมูลในส่วนของหน่วยงานของท่าน เพื่อนำไปรายงานความคืบหน้าของโครงการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายได้

15. กรณีหน่วยงานต้องการลบข้อมูลการปักหมุด

ท่านสามารถลบข้อมูลการปักหมุดได้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำการปักหมุดใหม่ หรือสามารถแก้ไขเฉพาะพิกัดได้ โดยสามารถดูวิธีการจากคู่มือตามลิงค์ https://citizen.info.go.th/manual/