May 5, 2018

คำถามที่พบบ่อย

ประกาศสำคัญ
 • 1.การปิดรับรายชื่อหน่วยงาน

  สพร. จะปิดรับการลงทะเบียนรายชื่อหน่วยงานใหม่ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น.
  หากหน่วยงานท่านต้องการลงทะเบียนเพื่อขอรับ User Name และ Password ขอให้ท่าน เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเวลาดังกล่าว

 • 2.ขั้นตอนการเปิดรับรายชื่อหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

  สพร. จะเปิดรับรายชื่อการลงทะเบียนรายชื่อหน่วยงานใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
  ซึ่งหากหน่วยงานท่านประสงค์ขอ User Name และ Password ขอให้ท่านประสานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อรวบรวมรายชื่อส่งกลับมาที่ สพร.
  เพื่อดำเนินการต่อไป

 • 3.การปรับปรุงข้อมูลพิกัดปักหมุด

  สพร. จะประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ปักพิกัดหมุดผิด ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
  ให้หน่วยงานท่านดำเนินการแก้ไขพิกัดหมุดให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งทางสพร.จะมีคู่มือการแก้ไขพิกัดหมุดให้ท่านสามารถดาวน์โหลดได้

 • 4.แนวทางการยกเลิกสำเนาเอกสารฯ

  สพร.ประกาศแนวทางการดำเนินเพื่อยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน
  ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ลิงค์ https://citizen.info.go.th/guideline/ โดยจะประกาศเอกสาร 2 ชุด คือ

  4.1 ข้อสรุปการตอบแบบสำรวจ ตามที่ท่านได้กรอกข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานต้นสังกัดของท่านได้ให้ข้อมูลกับทาง สพร.
  ซึ่งจะสรุปข้อมูลถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

  4.2 เอกสารแนวทางการดำเนินเพื่อยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน 
  เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นที่สนับสนุนให้หน่วยงานของท่านสามารถยกเลิกสำเนาเอกสารได้ ซึ่งหากท่านพิจารณาแล้วพบว่าเอกสารดังกล่าวยังไม่ครอบคลุม
  ถึงข้อจำกัดของท่านขอให้ท่านติดต่อกลับมายัง สพร. อีกครั้งเพื่อหาแนวทางร่วมกันต่อไป


สรุปผลการตอบแบบสำรวจ

หมวดหมู่ลงทะเบียน

หมวดปักหมุด

หมวดแบบสำรวจฯ
 • 1. คำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในแบบสำรวจ

  จุดบริการ หมายถึง จุดที่ประชาชนสามารถมารับบริการจากหน่วยงานของท่านได้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ เคาน์เตอร์, ช่องรับบริการ แต่ไม่นับรวมตู้ Kiosk Smart Card Reader คือ เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์

 • 2. กระบวนงานคืออะไร หน้าตาเป็นอย่างไร

  เป็นกระบวนงาน ตามนิยามใน พรบ.อำนวยความสะดวก ในระบบ info.go.th เช่น การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย หรือ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ เป็นต้น

 • 3. หากหน่วยงานมีกระบวนงานตามคู่มือประชาชน (info.go.th) จำนวนมากจะต้องกรอกอย่างไร

  ระบบได้อำนวยความสะดวกท่านโดยแบ่งการกรอกกระบวนงานเป็นหน้าๆ ทางผู้ตอบแบบสำรวจสามารถเลือกได้จาก ช่องด้านบน “เลือกทั้งหมด” ก็สามารถเลือกได้ทั้งหน้านั้น

 • 4. ถ้าไม่มีจุดให้บริการประชาชน จะต้องแบบสำรวจความพร้อมหรือไม่

  ต้องตอบแบบสำรวจความพร้อม แต่ให้ตอบในข้อจุดบริการเป็น เลขศูนย์ (0) จุดบริการ รวมทั้งตอบแบบสอบถามข้ออื่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานท่านเอง

 • 5. การตอบแบบสำรวจความพร้อม มีประโยชน์อย่างไร และไม่ตอบแบบสำรวจฯ ได้หรือไม่

  วัตถุประสงค์ของการทำแบบสำรวจครั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงสถานะความพร้อมของหน่วยงานที่มีจุดบริการประชาชนมุ่งเน้นในกระบวนงานบริการที่เกี่ยวข้องกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการยกเลิกสำเนาเอกสารของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ หากไม่ตอบแบบสอบถาม พสร. จะไม่มีข้อมูลในส่วนของหน่วยงานของท่าน เพื่อนำไปรายงานความคืบหน้าของโครงการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายได้

 • 6. เมื่อทำแบบสำรวจแล้วระบบไม่แสดงกระบวนงานของหน่วยงานตามฐานข้อมูลคู่มือประชาชน หรือแสดงกระบวนงานไม่ครบ

  แบบสำรวจกระบวนงานจะสำรวจเฉพาะกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน โดยดึงมาจากข้อมูลบนระบบคู่มือประชาชน (info.go.th) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 หากหน่วยงานท่านเพิ่มเติมกระบวนงานมาหลังจากนี้ระบบจะไม่แสดง ขอให้ติดต่อที่ DGA Contact Center อีเมล contact@dga.or.th โทร 02-612-6060

 • 7. หน่วยงานไหนบ้างที่ต้องทำแบบสำรวจฯ
    ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีจุดบริการประชาชน
 • 8. ทำไมต้องทำแบบสำรวจฯ

  เพื่อให้ทราบถึงสถานะความพร้อมของหน่วยงานที่มีจุดบริการประชาชนมุ่งเน้นในกระบวนงานบริการที่เกี่ยวข้องกับสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการยกเลิกสำเนาเอกสาร โดยรายละเอียดของแบบสอบถามจะแบบแบ่งเป็นทั้งหมด 2 ส่วนหลักๆ เป็นคำถามในภาพรวมของโครงการและคำถามเชิงรายกระบวนงานย่อย ให้ได้ซึ่งข้อมูลสะท้อนกับสถานะความเป็นจริงของแต่ละหน่วยงาน และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการผลักดันในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนสูงสุดต่อไป


ข้อมูล GDX และ Linkage Center
 • 1. Government Data Exchange Center (GDX) และ Linkage Center ต่างกันอย่างไร

  1.1 GDXเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชนเมื่อใช้บริการ ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐไม่ต้องเรียกสำเนาเอกสารจากผู้รับบริการอีกต่อไป ในระยะแรกจะเริ่มนำร่องกับบริการภาครัฐ ที่มีการเรียกขอสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านก่อน ภายใต้ “โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร” และจะขยายผลไปสู่การ ยกเลิกเรียกขอเอกสารทะเบียน/ใบอนุญาตอื่นๆ ต่อไป โดย สพร.เป็นผู้ให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ขณะนี้มี 2 บริการคือ API platform และ Government Data Exchange Center โดยข้อมูลที่สามารถเเลกเปลี่ยนในปัจจุบันเป็นข้อมูลของจากกรมการปกครองเเละ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  1.2 Linkage Center เป็นระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของทุกส่วนราชการกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เพื่อให้เป็นระบบเดียวกัน เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนและคุณสมบัติของผู้รับบริการแทนการเรียกสำเนา โดยกรมการปกครองเป็นผู้ให้บริการหน่วยงานภาครัฐ

 • 2. หากต้องการใช้งาน Government Data Exchange Center (GDX) จะต้องทำอย่างไร ติดต่อใคร
    ติดต่อส่วนงาน DGA Contact Center อีเมล contact@dga.or.th โทร 02-612-6060
 • 3. หากต้องการใช้งานระบบ Linkage Center จะต้องทำอย่างไรติดต่อใคร
    ท่านสามารถติดต่อกับกรมการปกครองได้โดยตรง โดยรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.bora.dopa.go.th