3. หากต้องการใช้งานระบบ Linkage Center จะต้องทำอย่างไรติดต่อใคร

ท่านสามารถติดต่อกับกรมการปกครองได้โดยตรง โดยรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.bora.dopa.go.th

1. Government Data Exchange Center (GDX) และ Linkage Center ต่างกันอย่างไร

1.1 GDXเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชนเมื่อใช้บริการ ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐไม่ต้องเรียกสำเนาเอกสารจากผู้รับบริการอีกต่อไป ในระยะแรกจะเริ่มนำร่องกับบริการภาครัฐ ที่มีการเรียกขอสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านก่อน ภายใต้ “โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร” และจะขยายผลไปสู่การ ยกเลิกเรียกขอเอกสารทะเบียน/ใบอนุญาตอื่นๆ ต่อไป โดย สพร.เป็นผู้ให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ขณะนี้มี 2 บริการคือ API platform และ Government Data Exchange Center โดยข้อมูลที่สามารถเเลกเปลี่ยนในปัจจุบันเป็นข้อมูลของจากกรมการปกครองเเละ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1.2 Linkage Center เป็นระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของทุกส่วนราชการกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เพื่อให้เป็นระบบเดียวกัน เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนและคุณสมบัติของผู้รับบริการแทนการเรียกสำเนา โดยกรมการปกครองเป็นผู้ให้บริการหน่วยงานภาครัฐ