4.แนวทางการยกเลิกสำเนาเอกสารฯ

สพร.ประกาศแนวทางการดำเนินเพื่อยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ลิงค์ https://citizen.info.go.th/guideline/ โดยจะประกาศเอกสาร 2 ชุด คือ 4.1 ข้อสรุปการตอบแบบสำรวจ ตามที่ท่านได้กรอกข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานต้นสังกัดของท่านได้ให้ข้อมูลกับทาง สพร. ซึ่งจะสรุปข้อมูลถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 4.2 เอกสารแนวทางการดำเนินเพื่อยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน  เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นที่สนับสนุนให้หน่วยงานของท่านสามารถยกเลิกสำเนาเอกสารได้ ซึ่งหากท่านพิจารณาแล้วพบว่าเอกสารดังกล่าวยังไม่ครอบคลุม ถึงข้อจำกัดของท่านขอให้ท่านติดต่อกลับมายัง สพร. อีกครั้งเพื่อหาแนวทางร่วมกันต่อไป

3.การปรับปรุงข้อมูลพิกัดปักหมุด

สพร. จะประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ปักพิกัดหมุดผิด ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ให้หน่วยงานท่านดำเนินการแก้ไขพิกัดหมุดให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งทางสพร.จะมีคู่มือการแก้ไขพิกัดหมุดให้ท่านสามารถดาวน์โหลดได้

2.ขั้นตอนการเปิดรับรายชื่อหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

สพร. จะเปิดรับรายชื่อการลงทะเบียนรายชื่อหน่วยงานใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งหากหน่วยงานท่านประสงค์ขอ User Name และ Password ขอให้ท่านประสานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อรวบรวมรายชื่อส่งกลับมาที่ สพร. เพื่อดำเนินการต่อไป

1.การปิดรับรายชื่อหน่วยงาน

สพร. จะปิดรับการลงทะเบียนรายชื่อหน่วยงานใหม่ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. หากหน่วยงานท่านต้องการลงทะเบียนเพื่อขอรับ User Name และ Password ขอให้ท่าน เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเวลาดังกล่าว