5.ปัญหาหมุดซ้ำ และ หมุดผิดตำแหน่ง

5.1กรณีหมุดซ้ำสามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเข้าไปลบหมุดที่ซ้ำออกให้เหลือจำนวน1หมุดเท่านั้น โดยศึกษาคู่มือการแก้ไขที่ https://citizen.info.go.th/manual/https://citizen.info.go.th/manual/ 5.2กรณีหมุดผิดจะเกิดได้2กรณี คือ กรณีที่1 : ใส่ที่อยู่ครบถ้วนหรือไม่, ใส่รหัสไปรษณีย์ครบถ้วนหรือถูกต้องหรือไม่ หากไม่ครบถ้วน กรุณาแก้ไข กรณีที่2 : พิกัด Latitude & Longitude หรือจุดพิกัดที่ปักมาต้องตรงกับที่อยู่หรือไม่ หากไม่ตรงรบกวนแก้ไข เช่น พิกัดอยู่จังหวัดอุดรธานี แต่ที่อยู่เป็นกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 5.3กรณีหมุดต่างประเทศ ซึ่งปักหมุดถูกต้องแล้ว เช่น สำนักงานต่างประเทศ หรือ สถานเอกอัครราชฑูต เป็นต้น แต่สถานะยังผิดอยู่ กรุณาแจ้งมาที่ สพร. ทางเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขได้ที่ contact@dga.or.th

4. ขั้นตอนในการปักหมุด

4.1 ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น Longdo map ติดตั้งในมือถือหรือ Tablet 4.2 Login โดยใช้ username ที่ได้จาก https://citizen.info.go.th/confirmed_report/ และทำการปักหมุดโดยสามารถศึกษาวิธีการปักหมุดได้ที่

2.แจ้งขอรับ User และ ขอปรับปรุงข้อมูล

2.1 หน่วยงานสามารถตรวจสอบ Username ของท่าน ได้ที่ https://citizen.info.go.th/confirmed_report/ 2.2 หากหน่วยงานไม่มี User อยู่ในระบบ สามารถแจ้งขอเพิ่ม User ได้ โดยกรอกข้อมูลลง Template แล้วส่งมาที่ contact@dga.or.th 2.3 หากหน่วยงานต้องการ ลบ User ที่ไม่มีจุดให้บริการประชาชน สามารถแจ้งลบได้ โดยกรอกข้อมูลลง Template แล้วส่งมาที่ contact@dga.or.th 2.4 หากหน่วยงานต้องการแก้ไขชื่อ User สามารถแจ้งแก้ไขได้ โดยกรอกข้อมูลลง Template แล้วส่งมาที่ contact@dga.or.th * สามารถ ดาวน์โหลด Template ได้ที่ https://citizen.info.go.th/confirmed_report/

1.แนวทางการยกเลิกสำเนาเอกสารฯ

สพร.ประกาศแนวทางการดำเนินเพื่อยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ลิงค์ https://citizen.info.go.th/guideline/ โดยจะประกาศเอกสาร 2 ชุด คือ 1.1 เอกสารแนวทางการดำเนินเพื่อยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน  เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นที่สนับสนุนให้หน่วยงานของท่านสามารถยกเลิกสำเนาเอกสารได้ ซึ่งหากท่านพิจารณาแล้วพบว่าเอกสารดังกล่าวยังไม่ครอบคลุม ถึงข้อจำกัดของท่านขอให้ท่านติดต่อกลับมายัง สพร. อีกครั้งเพื่อหาแนวทางร่วมกันต่อไป