18. หากหน่วยงานมีเบอร์ติดต่อภายในต้องกรอกข้อมูลอย่างไร

หากท่านใช้ระบบปฏิบัติการ IOS สามารถกรอกเบอร์ติดต่อเบอร์ในลงในช่องเบอร์ติดต่อ หากท่านใช้ระบบปฏิบัติการ Android ท่านสามารถกรอกเบอร์ติดต่อเพิ่มเติมในช่องเบอร์โทร เช่น 026126262 #1234

17. หน่วยงานต้องเริ่มปักหมุดเมื่อไร

ระยะที่ 1 ภายในเดือน พ.ค.2561 คือ หน่วยงานที่มีจุดบริการประชาชนโดยอิงจากฐานข้อมูลคู่มือประชาชน (info.go.th) ทั้งหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัด จำนวน 60,000 จุด (โดยประมาณ) ระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2561 คือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่มีข้อมูลอยู่บนฐานข้อมูลคู่มือประชาชน (info.go.th) ข้อมูล : กำหนดการณ์เบื้องต้นท่านนายกรัฐมนตรีปักหมุด 5 มิถุนายน 2561

16. คำแนะนำของการปักหมุด

ท่านจะปักหมุดได้ท่านจะต้องมี Username และ Password ของหน่วยงานท่านก่อน หลังจากนั้นให้ทำการปักหมุดที่ตัวอาคารหลักของสำนักงานท่าน โดยเลือกตำแหน่งปักหมุดจุดเดียว เช่น ที่บริเวณประตูทางเข้าหลักของตัวอาคาร, กึ่งกลางตัวอาคาร, จุดประชาสัมพันธ์ หรือจุดให้บริการของสำนักงาน เป็นต้น และใส่รูปถ่ายพิกัดสถานที่หน่วยงาน โดยท่านสามารถถ่ายรูปจุดให้บริการประชาชน, รูปป้ายของสำนักงาน หรือบริเวณทางเข้าหลักของอาคารจุดให้บริการหากมีจุดสังเกตหลัก ให้ถ่ายรูปจุดสังเกตลงไปด้วย ระบบสามารถใส่รูปถ่ายได้มากกว่า 1 รูป โดยท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มือการปักหมุดได้ที่ https://citizen.info.go.th/manual/

15. กรณีหน่วยงานต้องการลบข้อมูลการปักหมุด

ท่านสามารถลบข้อมูลการปักหมุดได้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำการปักหมุดใหม่ หรือสามารถแก้ไขเฉพาะพิกัดได้ โดยสามารถดูวิธีการจากคู่มือตามลิงค์ https://citizen.info.go.th/manual/

14. กรณีที่หน่วยงานมีหลายตัวอาคาร จะต้องปักหมุดอย่างไร

กรณีที่มีหลายอาคาร ให้ทำการปักหมุดที่ตัวอาคารหลักของหน่วยงานท่าน โดยเลือกตำแหน่งปักหมุดจุดเดียว เช่น ที่บริเวณประตูทางเข้าหลักของตัวอาคาร, กึ่งกลางตัวอาคาร, จุดประชาสัมพันธ์ หรือจุดให้บริการของสำนักงาน เป็นต้น

13. กรณีที่หน่วยงานของท่านอยู่ในตัวอาคารเดียวกันกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรณีศาลากลาง /ศูนย์ราชการ ที่ตึกเดียวกันมีหลายหน่วยงาน จะต้องปักหมุดอย่างไร

แต่ละหน่วยงานที่อยู่ในอาคารนั้นต้องปักหมุดทั้งหมด เพื่อแต่ละหน่วยงานจะได้มีข้อมูลบนระบบให้ประชาชนสามารถค้นหาได้จากระบบแผนที่ หากไม่ทำการปักระบบจะไม่ทราบ และทำให้ไม่สามารถค้นหาหน่วยงานท่านพบ โดยขั้นตอนการปักหมุดท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มือการปักหมุดที่ https://citizen.info.go.th/manual/

12. หากหน่วยงานท่านเพิ่งจะลงทะเบียนเพื่อปักหมุด แต่พบว่าใน Application มีการปักหมุดไว้แล้ว จะดำเนินการอย่างไร

ระบบจะแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ ๆ เข้ามาลงทะเบียนก่อนหน้า ในส่วนของ username และ password ของหน่วยงานจะเป็นชุดเดียวกัน สามารถใช้งานร่วมกันได้ รบกวนท่านประสานงานกันภายในเพื่อตรวจสอบว่า หมุดที่ปักนั้นถูกต้องหรือไม่ หากไม่ท่านสามามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้

11. กำหนดหรือไม่ว่า วันนึงสามารถปักหมุดได้กี่ครั้ง และ กี่จุด

1 username (บัญชีผู้ใช้) สามารถปักได้ 1 จุดเท่านั้น แต่หากปักแล้วไม่ถูกต้องแล้วสามารถแก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

10. หลังจากที่ปักไปแล้วมีการย้ายสถานที่ของสำนักงาน จะดำเนินการอย่างไร

ขอความร่วมมือมอบหมายเจ้าหน้าที่ เข้ามาปรับปรุงข้อมูลได้ โดยสามารถดูวิธีการปักหมุดจากคู่มือตามลิงค์https://citizen.info.go.th/manual/

9. ความยาวสูงสุดของตัวอักษร (Maximum Length) ของข้อมูลที่สามารถกรอกได้บน Application ปักหมุด

ชื่อสถานที่ : ความยาวสูงสุด 255 ตัวอักษร รายละเอียดที่อยู่หน่วยงาน : ไม่ได้จำกัดความยาว แนะนำให้ท่านกรอกที่อยู่หน่วยงานโดยระบุ เลขที่, ซอย หมู่, ถนน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ เว็บไซต์ : ความยาวสูงสุด 500 ตัวอักษร ชั้น : ความยาวสูงสุด 10 ตัวอักษร (สามารถระบุได้ทั้งตัวษรและตัวเลข เช่น b1, b2 เป็นต้น)