May 10, 2018

ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่จะต้องปักหมุดและตอบแบบสำรวจในระยะที่ 1

    ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานของท่านเพิ่มเติมได้จากไฟล์ excel ด้านล่างชื่อ “Download รายชื่อหน่วยงานที่จะต้องปักหมุดระยะที่ 1
    Update 25 พฤษภาคม 2561” ซึ่งมีการอับเดจรายชื่อข้อมูลจากประมาณ 40,000 หน่วยงานเป็นประมาณ 60,000 กว่าหน่วยงาน รายชื่อทั้งหมด
    จะเป็นหน่วยงานที่อยู่ในระยะที่ 1 ขอความร่วมมือท่านลงทะเบียนเพื่อรับ UserName และ Password ที่ลิงค์ https://citizenregister.info.go.th/
    เพื่อนำ UserName Password ดำเนินการปักพิกัดสถานที่หน่วยงานของท่านและทำแบบสำรวจความพร้อมการลดสำเนาเอกสารบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
    วิธีการตรวจสอบรายชื่อในไฟล์ excel สามารถค้นหาโดยเลือกกระทรวง กรม และหน่วยงาน โดยท่านสามารถคัดลอกรายชื่อหน่วยงานท่านที่คอลัมภ์ OrganizationName [TH] จากไฟล์ “Download รายชื่อหน่วยงานปักหมุดระยะที่ 1 Update 25 พฤษภาคม 2561” และนำไปวางไว้ที่หน้าจอระบบลงทะเบียนเพื่อรับ UserName และ Password ที่ลิงค์ https://citizenregister.info.go.th/ ที่ช่องชื่อกรม/หน่วยงาน เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการค้นหารายชื่อหน่วยงานท่าน