8. ทำไมต้องทำแบบสำรวจฯ

เพื่อให้ทราบถึงสถานะความพร้อมของหน่วยงานที่มีจุดบริการประชาชนมุ่งเน้นในกระบวนงานบริการที่เกี่ยวข้องกับสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการยกเลิกสำเนาเอกสาร โดยรายละเอียดของแบบสอบถามจะแบบแบ่งเป็นทั้งหมด 2 ส่วนหลักๆ เป็นคำถามในภาพรวมของโครงการและคำถามเชิงรายกระบวนงานย่อย ให้ได้ซึ่งข้อมูลสะท้อนกับสถานะความเป็นจริงของแต่ละหน่วยงาน และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการผลักดันในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนสูงสุดต่อไป

6. เมื่อทำแบบสำรวจแล้วระบบไม่แสดงกระบวนงานของหน่วยงานตามฐานข้อมูลคู่มือประชาชน หรือแสดงกระบวนงานไม่ครบ

แบบสำรวจกระบวนงานจะสำรวจเฉพาะกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน โดยดึงมาจากข้อมูลบนระบบคู่มือประชาชน (info.go.th) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 หากหน่วยงานท่านเพิ่มเติมกระบวนงานมาหลังจากนี้ระบบจะไม่แสดง ขอให้ติดต่อที่ DGA Contact Center อีเมล contact@dga.or.th โทร 02-612-6060

5. การตอบแบบสำรวจความพร้อม มีประโยชน์อย่างไร และไม่ตอบแบบสำรวจฯ ได้หรือไม่

วัตถุประสงค์ของการทำแบบสำรวจครั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงสถานะความพร้อมของหน่วยงานที่มีจุดบริการประชาชนมุ่งเน้นในกระบวนงานบริการที่เกี่ยวข้องกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการยกเลิกสำเนาเอกสารของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ หากไม่ตอบแบบสอบถาม พสร. จะไม่มีข้อมูลในส่วนของหน่วยงานของท่าน เพื่อนำไปรายงานความคืบหน้าของโครงการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายได้

4. ถ้าไม่มีจุดให้บริการประชาชน จะต้องแบบสำรวจความพร้อมหรือไม่

ต้องตอบแบบสำรวจความพร้อม แต่ให้ตอบในข้อจุดบริการเป็น เลขศูนย์ (0) จุดบริการ รวมทั้งตอบแบบสอบถามข้ออื่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานท่านเอง

3. หากหน่วยงานมีกระบวนงานตามคู่มือประชาชน (info.go.th) จำนวนมากจะต้องกรอกอย่างไร

ระบบได้อำนวยความสะดวกท่านโดยแบ่งการกรอกกระบวนงานเป็นหน้าๆ ทางผู้ตอบแบบสำรวจสามารถเลือกได้จาก ช่องด้านบน “เลือกทั้งหมด” ก็สามารถเลือกได้ทั้งหน้านั้น

2. กระบวนงานคืออะไร หน้าตาเป็นอย่างไร

เป็นกระบวนงาน ตามนิยามใน พรบ.อำนวยความสะดวก ในระบบ info.go.th เช่น การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย หรือ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ เป็นต้น

1. คำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในแบบสำรวจ

จุดบริการ หมายถึง จุดที่ประชาชนสามารถมารับบริการจากหน่วยงานของท่านได้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ เคาน์เตอร์, ช่องรับบริการ แต่ไม่นับรวมตู้ Kiosk Smart Card Reader คือ เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์