1. ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลของหน่วยงานที่สรุปไม่ถูกต้องจะต้องดำเนินการอย่างไร

หากท่านพบว่าข้อมูลของหน่วยงานท่านไม่ถูกต้องขอให้ท่านดำเนินการดังนี้ 4.1 ตรวจสอบข้อมูลที่ท่านตอบแบบสำรวจล่าสุดที่ช่องทาง https://citizensurvey.info.go.th/ โดยใช้ Username และ Password เดิมที่หน่วยงานท่านเคยได้รับ 4.2. ตรวจสอบข้อคำถามที่ท่านคิดว่าข้อมูลไม่ตรง และทำการแก้ไขให้ถูกต้องพร้อมทั้งบันทึก 4.3 ขอความร่วมมือท่านกลับเข้ามาเช็กข้อมูลอีกครั้งในการสรุปข้อมูลรอบถัดไป

3. ทำไมตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลการตรวจแบบสำรวจของหน่วยงานตนเอง

หากท่านไม่พบข้อมูลสรุปผลการตอบแบบสำรวจความพร้อมของหน่วยงานท่านขอให้พิจารณาดังนี้ 3.1 ตรวจสอบว่าหน่วยงานท่านได้ทำการตอบแบบสำรวจแล้วหรือไม่ ที่ช่องทาง https://citizen.info.go.th/orglist/ 3.2 ตรวจสอบว่าหน่วยงานท่านทำแบบสอบถามมาในช่วงระยะเวลาสรุปผลข้อมูลหรือไม่ หากไม่ใช่ขอให้ท่านโปรดเข้ามาตรวจสอบข้อมูลใหม่อีกครั้ง สพร.จะมีการปรับปรุงข้อมูลตามที่ช่องทางนี้ https://citizen.info.go.th/guideline/ อีกครั้ง 3.3 หากตรวจสอบแล้วพบว่าหน่วยงานทำแบบสำรวจมาในช่วงระยะเวลาที่สรุปข้อมูล แต่ไม่แสดงข้อมูลของหน่วยงานท่าน ของให้ท่านติดต่อมายัง DGA Contact Center เพื่อตรวจสอบข้อมูลต่อไป

2. สามารถตรวจสอบข้อมูลสรุปผลแบบสำรวจได้ที่ช่องทางไหน

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลสรุปผลผ่านช่องทาง https://citizen.info.go.th/guideline/ โดย สพร. จะมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเอกสารสรุปผลแบบสำรวจตามวันและเวลาที่ประกาศไว้

1. ที่มาของข้อมูลการสรุปผลแบบสำรวจฯ มาจากที่ใด

ข้อมูลดังกล่าว สพร. สรุปผลมาจากที่ท่านตอบแบบสำรวจที่ช่องทาง https://citizensurvey.info.go.th/ หรือจากที่หน่วยงานต้นสังกัดระดับกรมให้ข้อมูลกับทาง สพร. ไว้