สรุปผลการตอบแบบสำรวจความพร้อม

Download สรุปผลการตอบแบบสำรวจความพร้อมการยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของงานบริการภาครัฐ พร้อมทั้งเอกสารแนะนำแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกเลิกสำเนาฯ จากการที่หน่วยงานท่านตอบแบบสำรวจระบบงานบริการภาครัฐตามลิงค์https://citizensurvey.info.go.th/  สพร. ได้ทำการสรุปผลการตอบแบบสำรวจความพร้อมการยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ซึ่ง สพร. สรุปข้อมูลผลการตอบแบบสำรวจฯ ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561 โดยมีหน่วยงานตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 22,600 หน่วยงาน ซึ่งท่านสามารถ Download เพื่อตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานท่านตามชื่อไฟล์ด้านล่าง สรุปผลแบบสำรวจลดสำเนา #30062561  หากท่านไม่พบข้อมูลสรุปผลการตอบแบบสำรวจความพร้อมของหน่วยงานท่านขอให้พิจารณาดังนี้ ตรวจสอบว่าหน่วยงานท่านได้ทำการตอบแบบสำรวจแล้วหรือไม่ ที่ช่องทางhttps://citizen.info.go.th/orglist/ ตรวจสอบว่าหน่วยงานท่านทำแบบสอบถามมาหลังจากวันที่ 30 สิงหาคม 2561 หรือไม่ หากใช่ขอความร่วมมือท่านโปรดเข้ามาตรวจสอบใหม่อีกครั้งในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 ทั้งนี้สพร. จะมีการปรับปรุงข้อมูลผลสรุปผลการตอบสำรวจฯ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 และจะประกาศให้ท่านทราบที่ช่องทางนี้อีกครั้ง เอกสารแนะนำแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกเลิกสำเนาฯ สพร. ได้จัดทำเอกสารแนะนำแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน โดยแนวทางที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ ครอบคลุมเฉพาะการที่ประชาชนไปใช้บริการด้วยตัวเอง ณ จุดบริการของหน่วยงานเท่านั้น Read more about สรุปผลการตอบแบบสำรวจความพร้อม[…]